Przejdź do treści
3-nowy
2-nowy
1-nowy
Przejdź do stopki

XIV Konkurs Plastyczny - zapraszamy

Filia w Kąclowej
XIV Konkurs Plastyczny - zapraszamy

Treść

Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Grybowie zaprasza do udziału w 14. Dziecięcym Konkursie Plastycznym. Termin nadsyłania prac upływa 26 maja.

REGULAMIN XIV MIEJSKO-GMINNEGO DZIECIĘCEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT. „OBRAZ DZIECKA W TWÓRCZOŚCI PISARZY POLSKICH I ZAGRANICZNYCH”

POD HONOROWYM PATRONATEM
BURMISTRZA MIASTA GRYBÓW I WÓJTA GMINY GRYBÓW

 

ORGANIZATORZY

 • Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Grybowie

CELE KONKURSU

 • Stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci uzdolnionych w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z osiągnięciami rówieśników;
 • Popularyzacja sztuk plastycznych wśród dzieci;
 • Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu rożnych technik plastycznych;
 • Prezentacja dziecięcej amatorskiej twórczości plastycznej poprzez zorganizowanie wystawy pokonkursowej.;
 • Zainteresowanie problematyką określoną w haśle konkursu, propagowanie czytelnictwa;

TERMINARZ KONKURSU

 • Składanie zdjęć prac pocztą internetową MCKCiE w Grybowie, na adres mckcie@grybow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2021 roku;
 • Ocena prac przez jury do 28 maja 2021 roku;
 • Uroczyste ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac w dniu 1 czerwca 2021 roku na stronie internetowej MCKCiE oraz GOK w Grybowie;

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W konkursie mogą brać udział dzieci uczęszczające do jednostek kulturalnych i pedagogicznych z terenu miasta Grybów i Gminy Grybów oraz uczestnicy indywidualni z w/w terenu w dwóch kategoriach wiekowych: I Kategoria wiekowa: kl. 1-3, II Kategoria wiekowa: kl. 4-8;
 • Każdy uczestnik zgłasza do konkursu tylko jedną pracę, wykonaną osobiście, nigdzie wcześniej nieopublikowaną, nieprzedstawianą na innych konkursach;
 • Do konkursu dopuszczone będą prace wyłącznie w formacie A-4 wykonane dowolną techniką na papierze lub innym materiale z wyłączeniem prac przestrzennych;
 • Do pracy należy dołączyć skan lub zdjęcie wypełnionego przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, gdzie należy umieścić również następujące informacje: nazwisko, imię, klasa, nazwa instytucji, której dziecko jest reprezentantem/uczestnik niezrzeszony. Prace przesłane bez w/w oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie;

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 • Organizator przewiduje dla uczestników konkursu nagrody rzeczowe oraz dyplomy. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa;
 • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. Zwycięzcy o wynikach zostaną powiadomieni poprzez kontakt telefoniczny z rodzicem/opiekunem na podstawie danych zawartych w oświadczeniu;

UWAGI KOŃCOWE

 • Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy;
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego Regulamin;
 • Administratorem danych osobowych są: Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie oraz Gminny Ośrodek Kultury;

Załacznik do pobrania TUTAJ

 

29417