Przejdź do treści
3-nowy
2-nowy
1-nowy
Przejdź do stopki

Statut

Treść

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GRYBOWIE

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie zwany dalej "GOK" działa na podstawie:

– Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406),

– Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330),

– Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885),

- postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

1. GOK jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno finansowym, której Organizatorem jest Gmina Grybów.

2.Siedziba GOK mieści się w Grybowie, przy ulicy Jakubowskiego 33, a terenem działania jest Gmina Grybów.

§ 3.

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem GOK sprawuje Wójt Gminy Grybów.

§ 4.

1. GOK uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

2. GOK używa pieczęci podłużnej o treści zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu.

§ 5.

1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju GOK, odpowiadające jego zadaniom.

2. GOK otrzymuje:

1) dotację podmiotową z budżetu Gminy Grybów. Wysokość dotacji określa corocznie uchwała budżetowa Rady Gminy Grybów,

2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów.

Rozdział 2.

Cele i zadania GOK

§ 6.

Podstawowymi celami dzialania GOK są w szczególności:

1) zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze,

2) wspieranie i rozwijanie lokalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych,

3) ochrona dziedzictwa kulturowego regionu,

4) współdziałanie z samorządowymi instytucjami kultury,

5) prowadzenia działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

§ 7.

Do zadań GOK należy w szczególności:

1) realizowanie gminnej polityki kulturalnej,

2) dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących podmiotów

działalności kulturalnej, osób zajmujących się animacją i organizacją życia kulturalnego i wydarzeń

kulturalnych,

3) prowadzenie poradnictwa i informacji w zakresie upowszechniania i animacji kultury, wymiany kulturalnej

z partnerami zagranicznymi, udział w organizacji imprez kulturalnych służących poszerzeniu i zbliżeniu kultur

innych narodów,

4) prowadzenie zespołów artystycznych, orkiestr dętych, chórów, zespołów regionalnych, grup teatralno-obrzędowych, grup tanecznych, kół zainteresowań,

5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy,

6) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,

7) organizowanie gminnych imprez kulturalnych,

8) realizowanie zadań zleconych przez Wójta Gminy Grybów.

§ 8.

GOK może prowadzić dodatkowe zadania na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności:

1) organizować spektakle, koncerty, festyny, wystawy, odczyty i konferencje, przeglądy, wystawy oraz imprezy

o charakterze rozrywkowym, sportowym i turystycznym,

2) prowadzić naukę języków obcych, naukę gry na instrumentach, naukę śpiewu,

3) prowadzić kluby, zespoły, sekcje i koła zainteresowań, warsztaty artystyczne,

4) świadczyć usługi w zakresie wynajmu sprzętu oraz wypożyczania kostiumów, strojów regionalnych,

5) realizować imprezy zlecane,

6) prowadzić inną działalność wynikającą z potrzeb środowiska,

7) prowadzić działania edukacyjne i warsztatowe służące kształceniu umiejętności twórczych zwłaszcza wśród

dzieci i młodzieży,

8) prowadzić odpłatne nagłaśnianie imprez organizowanych na zlecenie,

9) prowadzić działalność informacyjną i popularyzatorską,

10) prowadzić formy doskonalenia zawodowego, szkolenia, warsztaty, działalność instruktażowo-metodyczną,

konsultacje i poradnictwo dla pracowników GOK,

11) udostępniać stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

§ 9.

GOK może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska jak i gminy.

 

Rozdział 3.

Organizacja i zarządzanie GOK

§ 10.

1. W skład GOK wchodzą filie w: Binczarowej, Cieniawie, Chodorowej, Florynce, Gródku, Kąclowej, Krużlowej Niżnej, Krużlowej Wyżnej, Polnej, Ptaszkowej, Siołkowej i Starej Wsi.

2. Filia nie posiada osobowości prawnej.

§ 11.

1. Organem zarządzającym jest Dyrektor, który kieruje działalnością GOK i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Do kadry zarządzającej zalicza się także Głównego Księgowego.

3. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt Gminy Grybów w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Dyrektor organizuje pracę GOK, odpowiada za całokształt działalności, w szczególności odpowiada za właściwy dobór kadr, osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji GOK.

5. Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor GOK.

6. W razie nieobecności Dyrektora GOK zastępuje go inny pracownik GOK na podstawie udzielonego mu przez Dyrektora upoważnienia.

7. Do składania oświadczeń woli w imieniu GOK uprawniony jest jednoosobowo Dyrektor GOK.

 

 

§ 12.

1. W GOK zatrudnia się pracowników działalności podstawowej. W miarę potrzeb w GOK mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością GOK.

2. Pracowników GOK zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 13.

1. Dyrektor i pracownicy GOK powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w Regulaminie Organizacyjnym GOK.

2. Wynagrodzenie Dyrektora GOK ustala Wójt Gminy Grybów.

3. Wynagrodzenie Głównego Księgowego GOK ustala Dyrektor GOK.

4. Wynagrodzenie pracowników GOK ustala Dyrektor GOK na podstawie Regulaminu wynagradzania.

5. Organizację wewnętrzną GOK ustala Dyrektor w drodze zarządzenia w Regulaminie Organizacyjnej po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Grybów.

6. W przypadku zmiany Regulaminu Organizacyjnego wymaga on opinii Wójta Gminy Grybów, działającego w imieniu Organizatora oraz organizacji związkowych lub stowarzyszeń jeśli takie w instytucji istnieją.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa GOK

§ 14.

1. GOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. GOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami GOK są przychody z prowadzonej działalności , w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu organizatora lub celowe z budżetu państwa, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. Dotacje przekazywane przez Organizatora są w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, czy na realizację wskazanych zadań i programów.

4. GOK może otrzymywać dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z budżetu państwa , z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

5. GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

6. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora z zachowaniem dotacji Organizatora, zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych.

7. Wartość majątku GOK odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

8. GOK posiada odrębne rachunki bankowe.

9. Dyrektor GOK corocznie składa Wójtowi Gminy Grybów sprawozdanie w terminach ustalonych zgodnie z przepisami prawa.

§ 15.

GOK prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązującymi osoby prawne.

§ 16.

1. Usługi GOK są ogólnie dostępne i nieodpłatne z zastrzeżeniem ust. 2.

2. GOK może pobierać opłaty za:

1) kursy tańca i nauki gry na instrumentach, naukę języków obcych oraz różnego rodzaju formy warsztatowe,

2) realizację imprez zleconych,

3) wynajem sprzętu należącego do GOK,

4) występy zespołów działających przy GOK,

5) inne usługi w zależności od potrzeb.

3. W przypadkach uzasadnionych GOK może odstąpić od pobierania opłat.

4. Wpływy z opłat określonych w ust.2 GOK przeznacza na działalność statutową.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 17.

1. Statut GOK uchwala Rada Gminy Grybów.

2. Zmiany w statucie GOK mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia i podlegają wpisowi do Rejestru prowadzonego przez Organizatora.

 

Uchwała Nr XXIX/283/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2013 roku.pdf

 

 

 

 

59676