Przejdź do treści
3-nowy
2-nowy
1-nowy
Przejdź do stopki

Konkurs Dożynkowy - ZAPRASZAMY

Filia w Kąclowej
Konkurs Dożynkowy - ZAPRASZAMY

Treść

Zapraszamy do udziału w I Gminnym Konkursie Plastycznym pt. "Jak dawniej świętowano na wsi zakończenie żniw"

 

 

 

CEL  IMPREZY:

- kultywowanie i upowszechnianie tradycji i zwyczajów ludowych związanych z zakończeniem żniw

- promocja walorów wsi polskiej

- zacieśnianie współpracy pomiędzy miejscowościami poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć,

 

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury oraz Filia w Siołkowej

 

CZAS TRWANIA KONKURSU

24 czerwca 2020 roku do 15 września 2020 roku

 

UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Grybów

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych

- kl  0 – III

- Kl IV – VI

- kl VII – VIII i szkoły średnie

- dorośli

 

ZASADY ORGANIZACJI

Prace  mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną  w formacie A-4, w jednej z podanych poniżej  kategorii

- tradycyjny wieniec dożynkowy

- scenka rodzajowa związana ze żniwami lub zakończeniem żniw na wsi.

Każda z Filii GOK przeprowadzi w swojej miejscowości eliminacje lokalne , z których po 5 prac z poszczególnych kategorii (tradycyjny wieniec  dożynkowy, scenka rodzajowa związana ze żniwami lub zakończeniem żniw na wsi)  przekaże do Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie  w terminie do dnia 21 września 2020 roku.

 Koszty organizacji konkursu pokrywa Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie.

 

ZASADY PRZYNAWANIA NAGRÓD

Dla osób nagrodzonych Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy.

Do oceny poszczególnych prac zostanie powołana Komisja Ocen.

Skład Komisji Ocen ustali Organizator.

Komisja oceniać będzie prace plastyczne kierując się następującymi kryteriami:

- samodzielność wykonania

- zgodność z tradycją

- walory artystyczne.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

Każda praca winna być podpisana imieniem i nazwiskiem, podaniem kategorii wiekowej oraz miejscowością Filii GO , w której została złożona.

Prace nagrodzone wykorzystane zostaną do wykonania wystawy pokonkursowej.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

Każdy uczestnik poprze udział w Konkursie wyraża zgodę na publiczną prezentację zgłoszonej pracy oraz akceptuje jego Regulamin.

Administratorem  danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie .                        

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email :gokgbp@op.

 

26110